ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2549

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2550 13.00-16.00 ร้านอาหารอู่ทอง /
ห้อง P106
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 4 13.30-16.30 C111
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 15 13.30-16.30 C111
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" วิชา SCID610 ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Science and Technology Education จำนวน 13 คน 13.00-16.00 C111
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 17-18) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 15-16) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 13-14) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 11-12) 8.30-9.00 P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรมบุคลากร : เทคนิคการตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอลด้วยโปรแกรม Final Cut Studio Universal โดยบริษัทดิจิทรอนโซลูชั่นจำกัด 10.00-16.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 9-10) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 7-8) 8.30-9.00 P106
บุคลากร จำนวน 14 ราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อาคารการเรียนรู้ (Kasetsart University Learning Center) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.30-12.00 ม. เกษตรศาสตร์
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 5-6) 8.30-9.00 P114
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 3-4) 8.30-9.00 P114
คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 28 ราย ศึกษาดูงานหน่วยสารสนเทศงานวิจัยฯ 13.30-16.00 K101
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 1-2) 8.30-9.00 P114
SciFinder Scholar Training / by Dr. Brett Roberts, SciFinder Product Specialist from Australia 9.30-12.00 K102
Ms. Lydia-Marie Ng, Head of the Rolex Awards for Enterprise, Southeast Asia & India เยี่ยมชมห้องสมุด 12.00-12.30 ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 50 คน) 13.30-16.30 C111
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 50 คน) 13.30-16.30 C111
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2004 Professor Aaron Ciechanover เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 13.30-14.00 ห้องสมุด
ชั้น 1-2-3
การฝึกอบรมบุคลากร หัวข้อ "การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ" จำนวน 4 กลุ่ม 10.00-11.00
13.00-14.00
ห้อง P115
ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ 15.00-16.00 ตึก R ชั้น 1
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม จังหวัดสงขลา จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 10.45-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มอบตู้โชว์ไม้สักเป็นอภินันทนาการให้แก่ห้องสมุด 16.00-16.15 ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 14.30-18.00 ห้อง L01
ตึกกลม
ให้การต้อนรับประธาน Panasonic Scholarship และ Deputy Managing Direcetor จากบริษัท Panasonic (ประเทศไทย) จำกัด 14.30-15.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ของหน่วยวิจัย CBAG 11.30-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ISI Web of Science Training" โดย Assist. Prof. Allen Yeo จากบริษัท Thomson Scientific 9.00-12.00 ห้อง K102
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 3 13.30-16.30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ จำนวน 3 หลัง ของคณะวิทยาศาสตร์ 8:40-11:00 น. บริเวณสนามฟุตซอล
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 14 13.30-16.30 ห้อง C111
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 2 13.30-16.30 ห้อง C111
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 24 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างมาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11.00-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 13 13.30-16.30 ห้อง C111
คณาจารย์จาก Academia Sinica ประเทศไต้หวัน และรองผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เยี่ยมชมห้องสมุด - ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของห้องสมุด - ห้องสมุด ชั้น 2-3
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานด้านวารสาร 9.30-11.30 น. ห้องสมุด ชั้น 3
งานพิธีทำบุญครบรอบ 87 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข พิธีมอบทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพิธีมอบชุดหนังสือหายาก "Kingfishers and Related Birds" ให้แก่ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ 10.00-13.00 น. ห้องสมุด ชั้น 3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 1 13.30-16.30 น. ห้อง C111
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 12 13.30-16.30 น. ห้อง C111
"การค้นฐานข้อมูล SciFinder Scholar 2006" สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ป.โท-เอก ภาควิชาเคมี จำนวน 63 คน 13.30-16.30 น ห้องประชุม K102
อบรม "การใช้เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย" สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 20 คน 9.00-14.00 น ห้องสมุดชั้น 2
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Thai Bing Medical University ประเทศเวียดนาม จำนวน 16 คน เยี่ยมชมห้องสมุด 11.00-11.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การบรรยายเรื่อง "อบรมการใช้ห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13.30-16.30 น. ห้อง C111
Dr. Guy Riddihough, Senior editor of Science Magazine เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 12.00-12.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด (แขกของภาควิชาพฤกษศาสตร์) 14.00-14.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายเรื่อง "Scientists Must Communicate" โดย รศ.ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13.00-17.00 น. ห้อง L03
การบรรยายรายวิชา SCFS 503 หัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 19 คน 13.00-15.00 น. ห้อง N201
การบรรยายเรื่อง "การค้นหาข้อมูลจาก Textbooks, Journals, Websites" โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 280 คน 13.00-15.00 น. ห้อง L01
งานประกาศผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข .. ในมุมมองของท่าน" 10.00-10.30 น. บริเวณหน้าห้องสมุด
กิจกรรม "Mini Book Fair in Stang Mongkolsuk Library ครั้งที่ 2" 8.30-17.30 น. ลานห้องสมุด ชั้น 2
กิจกรรม "ทอดผ้าป่าหนังสือครั้งที่ 2" กับ นิตยสาร Mother & Care และ สมาคมไทสร้างสรรค์ 8.30-17.30 น. ลานห้องสมุด ชั้น 2
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดการจัดทำแผนงาน "ห้องสมุดในฝัน" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข .. ในมุมมองของท่าน" 8.30-17.30 น. ลานห้องสมุด ชั้น 2
เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง "การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด" 8.30-16.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การบรรยายเรื่อง "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder Scholar 2006 ระดับ Beginner" 13.30-15.30 น. ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
พิธีปิดการฝึกอบรม English for Supporting Staff (รุ่นที่ 3 และ 4) : English Conversation for Library Service สำหรับบุคลากรของงานสารสนเทศฯ (หลักสูตร 20 ชั่วโมง) 14.30-15.30 น. ห้อง P114
บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 14.00-14.30 น. ห้องสมุดชั้น 1-2-3
คณะบุคคลที่เป็นอาคันตุกะต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 16.00-16.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 11 13.30-16.30 น. ห้อง C111
โครงการอบรม English for Supporting Staff (รุ่นที่ 3 และ 4) : English Conversation for Library Service สำหรับบุคลากรของงานสารสนเทศฯ จำนวน 20 คน (หลักสูตร 20 ชั่วโมง) 11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
ห้อง P115
หัวหน้างานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ทวาราวดีรีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว. ศึกษาดูงานบริการของห้องสมุด 9.00-12.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 และบรรยายพิเศษ : "Scientists Must Write" โดย. รศ.ดร. สมศีล ฌานวังศะ 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 และพิธีเปิด 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 ราย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 11.30-12.00 น. ห้องสมุด ชั้น 2-3
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ จำนวน 5 ราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 6.30-19.00 น. ม. เทคโนโลยีสุรนารี
โทรทัศน์ของ Nation TV มาถ่ายทำรายการเพื่อแนะนำสถาบันการศึกษา ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.00-14.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง