ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2549

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดงานสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2550 13.00-16.00 ร้านอาหารอู่ทอง /
ห้อง P106
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 4 13.30-16.30 C111
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 15 13.30-16.30 C111
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" วิชา SCID610 ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขา Science and Technology Education จำนวน 13 คน 13.00-16.00 C111
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 17-18) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 15-16) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 13-14) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 11-12) 8.30-9.00 P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อบรมบุคลากร : เทคนิคการตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอลด้วยโปรแกรม Final Cut Studio Universal โดยบริษัทดิจิทรอนโซลูชั่นจำกัด 10.00-16.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 9-10) 8.30-9.00 P106
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 7-8) 8.30-9.00 P106
บุคลากร จำนวน 14 ราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อาคารการเรียนรู้ (Kasetsart University Learning Center) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9.30-12.00 ม. เกษตรศาสตร์
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 5-6) 8.30-9.00 P114
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 3-4) 8.30-9.00 P114
คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 28 ราย ศึกษาดูงานหน่วยสารสนเทศงานวิจัยฯ 13.30-16.00 K101
โครงการแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "เรื่องเล่าเช้าวันนี้" (ครั้งที่ 1-2) 8.30-9.00 P114
SciFinder Scholar Training / by Dr. Brett Roberts, SciFinder Product Specialist from Australia 9.30-12.00 K102
Ms. Lydia-Marie Ng, Head of the Rolex Awards for Enterprise, Southeast Asia & India เยี่ยมชมห้องสมุด 12.00-12.30 ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 50 คน) 13.30-16.30 C111
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับรายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 50 คน) 13.30-16.30 C111
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2004 Professor Aaron Ciechanover เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 13.30-14.00 ห้องสมุด
ชั้น 1-2-3
การฝึกอบรมบุคลากร หัวข้อ "การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ" จำนวน 4 กลุ่ม 10.00-11.00
13.00-14.00
ห้อง P115
ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดที่ทำการใหม่ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ 15.00-16.00 ตึก R ชั้น 1
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม จังหวัดสงขลา จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 10.45-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มอบตู้โชว์ไม้สักเป็นอภินันทนาการให้แก่ห้องสมุด 16.00-16.15 ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2549 14.30-18.00 ห้อง L01
ตึกกลม
ให้การต้อนรับประธาน Panasonic Scholarship และ Deputy Managing Direcetor จากบริษัท Panasonic (ประเทศไทย) จำกัด 14.30-15.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
ให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ของหน่วยวิจัย CBAG 11.30-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ISI Web of Science Training" โดย Assist. Prof. Allen Yeo จากบริษัท Thomson Scientific 9.00-12.00 ห้อง K102
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 3 13.30-16.30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ จำนวน 3 หลัง ของคณะวิทยาศาสตร์ 8:40-11:00 น. บริเวณสนามฟุตซอล
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 14 13.30-16.30 ห้อง C111
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 2 13.30-16.30 ห้อง C111
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 24 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างมาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 11.00-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 13 13.30-16.30 ห้อง C111
คณาจารย์จาก Academia Sinica ประเทศไต้หวัน และรองผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เยี่ยมชมห้องสมุด - ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการของห้องสมุด - ห้องสมุด ชั้น 2-3
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานด้านวารสาร 9.30-11.30 น. ห้องสมุด ชั้น 3
งานพิธีทำบุญครบรอบ 87 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข พิธีมอบทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และพิธีมอบชุดหนังสือหายาก "Kingfishers and Related Birds" ให้แก่ห้องสมุดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ 10.00-13.00 น. ห้องสมุด ชั้น 3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How to use Adobe Acrobat 7.0 Professional for your Research" รุ่นที่ 1 13.30-16.30 น. ห้อง C111
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 12 13.30-16.30 น. ห้อง C111
"การค้นฐานข้อมูล SciFinder Scholar 2006" สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ป.โท-เอก ภาควิชาเคมี จำนวน 63 คน 13.30-16.30 น ห้องประชุม K102
อบรม "การใช้เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย" สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 20 คน 9.00-14.00 น ห้องสมุดชั้น 2
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Thai Bing Medical University ประเทศเวียดนาม จำนวน 16 คน เยี่ยมชมห้องสมุด 11.00-11.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การบรรยายเรื่อง "อบรมการใช้ห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13.30-16.30 น. ห้อง C111
Dr. Guy Riddihough, Senior editor of Science Magazine เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 12.00-12.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด (แขกของภาควิชาพฤกษศาสตร์) 14.00-14.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายเรื่อง "Scientists Must Communicate" โดย รศ.ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13.00-17.00 น. ห้อง L03
การบรรยายรายวิชา SCFS 503 หัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 19 คน 13.00-15.00 น. ห้อง N201
การบรรยายเรื่อง "การค้นหาข้อมูลจาก Textbooks, Journals, Websites" โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 280 คน 13.00-15.00 น. ห้อง L01
งานประกาศผลการตัดสินรางวัลประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข .. ในมุมมองของท่าน" 10.00-10.30 น. บริเวณหน้าห้องสมุด
กิจกรรม "Mini Book Fair in Stang Mongkolsuk Library ครั้งที่ 2" 8.30-17.30 น. ลานห้องสมุด ชั้น 2
กิจกรรม "ทอดผ้าป่าหนังสือครั้งที่ 2" กับ นิตยสาร Mother & Care และ สมาคมไทสร้างสรรค์ 8.30-17.30 น. ลานห้องสมุด ชั้น 2
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดการจัดทำแผนงาน "ห้องสมุดในฝัน" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข .. ในมุมมองของท่าน" 8.30-17.30 น. ลานห้องสมุด ชั้น 2
เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง "การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด" 8.30-16.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การบรรยายเรื่อง "เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder Scholar 2006 ระดับ Beginner" 13.30-15.30 น. ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
พิธีปิดการฝึกอบรม English for Supporting Staff (รุ่นที่ 3 และ 4) : English Conversation for Library Service สำหรับบุคลากรของงานสารสนเทศฯ (หลักสูตร 20 ชั่วโมง) 14.30-15.30 น. ห้อง P114
บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 14.00-14.30 น. ห้องสมุดชั้น 1-2-3
คณะบุคคลที่เป็นอาคันตุกะต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 16.00-16.30 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 11 13.30-16.30 น. ห้อง C111
โครงการอบรม English for Supporting Staff (รุ่นที่ 3 และ 4) : English Conversation for Library Service สำหรับบุคลากรของงานสารสนเทศฯ จำนวน 20 คน (หลักสูตร 20 ชั่วโมง) 11.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
ห้อง P115
หัวหน้างานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ทวาราวดีรีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว. ศึกษาดูงานบริการของห้องสมุด 9.00-12.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 และบรรยายพิเศษ : "Scientists Must Write" โดย. รศ.ดร. สมศีล ฌานวังศะ 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 และพิธีเปิด 9.00-18.00 น. ลานรอบตึกกลม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 ราย ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 11.30-12.00 น. ห้องสมุด ชั้น 2-3
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ จำนวน 5 ราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 6.30-19.00 น. ม. เทคโนโลยีสุรนารี
โทรทัศน์ของ Nation TV มาถ่ายทำรายการเพื่อแนะนำสถาบันการศึกษา ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.00-14.00 น. ห้องสมุดชั้น 2-3

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546