ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2546

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ธ.ค. 46
งานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมงานปีใหม่ของหน่วยงาน โดยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ 12.00-16.30 P114
23 ธ.ค. 46
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร แข่งขันกีฬา พร้อมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ - คณะวิทยาศาสตร์
11 ธ.ค. 46
การบรรยายและสาธิตเรื่อง "E-Database, E-Journals, E-Books : Present Status and Trend for the Future" 13.30-15.30 คณะวิทยาศาสตร์
25 พ.ย. 46
Dean of International Studies, มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดฯ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21-23 พ.ย. 46
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมสัมมนา "ปรับปรุงระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ" - จังหวัดระยอง
3-8 พ.ย. 46
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น  - ประเทศญี่ปุ่น
25 ส.ค. 46
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนคร  13.00-15.00 P114
20 ส.ค. 46
ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ (Open House 2003) ครั้งที่ 11  - คณะวิทยาศาสตร์
29 ก.ค. 46
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดฯ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ก.ค. 46
บรรยายและสาธิตหัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศในสาขาสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสรีรวิทยา และหลักสูตรสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 13.00-15.00 P114
26 มิ.ย. 46
บรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูล ประกอบรายวิชา SCPL473 (Seminar I) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 9.00-10.00 P114
23 มิ.ย. 46
บรรยายเรื่อง Literature search I (General) ประกอบรายวิชา PYID 685 : Research Methodology in Pharmacy I สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2546 13.00-15.00 P114
9 มิ.ย. 46
อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
13.00-16.00 P114
2 มิ.ย. 46
พิธีทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19-23 พ.ค. 46
บรรยายและฝึกอบรม หัวข้อ ฐานข้อมูลสำคัญในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์จีโนม
13:00-17:30 C111

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546