ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2546

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ธ.ค. 46
งานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมงานปีใหม่ของหน่วยงาน โดยมีงานเลี้ยงสังสรรค์ 12.00-16.30 P114
23 ธ.ค. 46
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานปีใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร แข่งขันกีฬา พร้อมร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ - คณะวิทยาศาสตร์
11 ธ.ค. 46
การบรรยายและสาธิตเรื่อง "E-Database, E-Journals, E-Books : Present Status and Trend for the Future" 13.30-15.30 คณะวิทยาศาสตร์
25 พ.ย. 46
Dean of International Studies, มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดฯ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21-23 พ.ย. 46
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมสัมมนา "ปรับปรุงระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ" - จังหวัดระยอง
3-8 พ.ย. 46
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น  - ประเทศญี่ปุ่น
25 ส.ค. 46
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนคร  13.00-15.00 P114
20 ส.ค. 46
ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการในงานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ (Open House 2003) ครั้งที่ 11  - คณะวิทยาศาสตร์
29 ก.ค. 46
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดฯ - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
8 ก.ค. 46
บรรยายและสาธิตหัวข้อ การสืบค้นสารสนเทศในสาขาสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสรีรวิทยา และหลักสูตรสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 13.00-15.00 P114
26 มิ.ย. 46
บรรยายเรื่อง การสืบค้นข้อมูล ประกอบรายวิชา SCPL473 (Seminar I) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 9.00-10.00 P114
23 มิ.ย. 46
บรรยายเรื่อง Literature search I (General) ประกอบรายวิชา PYID 685 : Research Methodology in Pharmacy I สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโททุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2546 13.00-15.00 P114
9 มิ.ย. 46
อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
13.00-16.00 P114
2 มิ.ย. 46
พิธีทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล - ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
19-23 พ.ค. 46
บรรยายและฝึกอบรม หัวข้อ ฐานข้อมูลสำคัญในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์จีโนม
13:00-17:30 C111

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง