ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2547

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 4 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์
C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 3 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 คน เข้าฝึกอบรมวิธีการใช้ห้องสมุดและระบบห้องสมุดออนไลน์ 9:00-12:00 ห้องสมุดชั้น 2
การบรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" สำหรับวิชา SCID610 : Seminar in Science Education Research ของสถาบันนวัตกรรมฯ จำนวน 20 คน 13:30-16:30 ห้อง P114
การบรรยายและฝึกอบรม SciFinder Training โดยวิทยากรจาก CAS สหรัฐอเมริกา 10:00-12:00 ห้อง K102
การฝึกภาคปฏิบัติ (Assigment I) หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID515 14:30-16:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
การบรรยาย หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID515 13:00-15:00 ห้อง L02
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 2 13:00-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์
C111
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุด มธ. และศูนย์สารนิเทศต่างๆ ในเขตรังสิต 8:30-16:30 มธ. ศูนย์รังสิต
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 1 13:00-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์
C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2547 14:00-18:00 ห้องประชุม L01 ตึกกลม
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาของภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Meta Genomics" จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 15:30-16:00 ห้องสมุด
ชั้น 2-3
การบรรยายและฝึกอบรมวิธีการใช้ห้องสมุด และระบบห้องสมุดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 40 คน 13:00-16:00 ห้องประชุม P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ISI Web of Knowledge and Web of Science" โดย Mr. Mark Wheeler, - Manager, Education and Technical Support. บริษัท Thomson ISI 13:30-15:30 ห้องประชุม K102
Dr. Brian Furman คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Strathclyde ประเทศสก็อตแลนด์ เยี่ยมชมห้องสมุด 11:00-11:30 ห้องสมุด ชั้น 2-3
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House ครั้งที่ 12 ประจำปี 2547 ของคณะวิทยาศาสตร์ 8:30-16:30 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นิสิตปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว. ศึกษาดูงานห้องสมุด 11:30-12:30 ห้องสมุด ชั้น 2
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยาย 13:00-16:30 ห้อง P114
งานพิธีทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 85 ของ ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก และผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
10:00-13:00 ห้องสมุด ชั้น 2
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดให้บริการแล้ว (ใช้เวลาปรับปรุงซ่อมแซม 3 เดือน)    
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
มิ.ย. 2547
การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ใกล้แล้วเสร็จ    
การบรรยายเรื่อง Literature Search I (General) ประกอบวิชา PYID 685(2-0) Research Methodology in Pharmacy I สำหรับนักศึกษาปริญญาโททุกสาขา ของคณะเภสัชศาสตร์ 13:00-15:00 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชฯ
บริษัท Book Promotion ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมนาเรื่อง "Products and Needs Analysis for Content Selection" สำหรับผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ และผู้สนใจทั่วไป 9:00-12:00 ห้อง K102
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การใช้ห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา SCBT 341 Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 50 คน 13:30-16:30 ห้อง L03
อาจารย์และบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 14 แห่ง ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13:00-16:30 ห้อง P114
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 25 คน 13:00-16:00 ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลสาขาภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 09:00-10:00 ห้อง P-401A
การบรรยายเรื่อง "เคล็ดลับการสืบค้นข้อมูลจากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ของสำนักหอสมุด ม. เกษตรศาสตร์ 13:00-14:30 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
การสัมมนาพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2547 โดยมีบุคลากรจากงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมจำนวน 9 คน   ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 1/2547 09:30-12:00 ห้องประชุม K101
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "Managing & Leading Teams for Innovation and Success สำหรับผู้บริหาร" โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 คน 8:30-18:00 ณ โรงแรม Pavillion River Kwai Resort จังหวัดกาญจนบุรี
การบรรยายและฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ สาขาสรีรวิทยา" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 9 คน 13:30-15:30 ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ห้องสมุดปิดซ่อม ! : ภาพกิจกรรมการปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องสมุด ครั้งใหญ่ ในรอบ 36 ปี
ห้องสมุดปิดซ่อม ! : ภาพกิจกรรมการขนย้ายสิ่งพิมพ์ทั้งหมดออกจากห้องสมุด เพื่อเตรียมปิดเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ใช้เวลา 13 วัน)
26 มีนาคม 2547
การบรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้) เพื่อประกอบการเรียนวิชา Seminar in Science Education (SCID610) 13:30-15:30 ห้อง P114
25 มีนาคม 2547
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 6 แห่ง (มม มศ จฬ มข มช มอ) ที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2546 (จำนวน 4 รอบ 120 คน) 12:30-14:30 ห้อง P114
โครงการ สัปดาห์ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2547 (Database Searching Tutorial) : Day III 13.30-15.30 ห้อง P114
โครงการ สัปดาห์ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2547 (Database Searching Tutorial) : Day II 13.30-15.30 ห้อง P114
โครงการ สัปดาห์ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2547 (Database Searching Tutorial) : Day I 13.30-15.30 ห้อง P114
บุคลากรห้องสมุด จำนวน 2 ราย เข้าร่วมการสัมมนาบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ "ฐานข้อมูลและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตรการแพทย์" ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการชีวสารสนเทศในงานวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์จีโนม"

จัดโดยหน่วย CBAG, CSIR, NANO, SCBC คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ SCS Enterprise Systems Co.,Ltd ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2547

10.30-12.00
15:00-16:30
ห้อง C111
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน (เปตอง) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2547   ศาลายา
การบรรยายและสาธิต "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13.00-16.00 ห้องประชุม P114

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง