ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2547

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 4 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์
C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 3 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 9 คน เข้าฝึกอบรมวิธีการใช้ห้องสมุดและระบบห้องสมุดออนไลน์ 9:00-12:00 ห้องสมุดชั้น 2
การบรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" สำหรับวิชา SCID610 : Seminar in Science Education Research ของสถาบันนวัตกรรมฯ จำนวน 20 คน 13:30-16:30 ห้อง P114
การบรรยายและฝึกอบรม SciFinder Training โดยวิทยากรจาก CAS สหรัฐอเมริกา 10:00-12:00 ห้อง K102
การฝึกภาคปฏิบัติ (Assigment I) หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID515 14:30-16:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
การบรรยาย หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID515 13:00-15:00 ห้อง L02
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 2 13:00-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์
C111
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุด มธ. และศูนย์สารนิเทศต่างๆ ในเขตรังสิต 8:30-16:30 มธ. ศูนย์รังสิต
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 1 13:00-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์
C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาอาจารย์และข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2547 14:00-18:00 ห้องประชุม L01 ตึกกลม
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมสัมมนาของภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Meta Genomics" จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 15:30-16:00 ห้องสมุด
ชั้น 2-3
การบรรยายและฝึกอบรมวิธีการใช้ห้องสมุด และระบบห้องสมุดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 40 คน 13:00-16:00 ห้องประชุม P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ISI Web of Knowledge and Web of Science" โดย Mr. Mark Wheeler, - Manager, Education and Technical Support. บริษัท Thomson ISI 13:30-15:30 ห้องประชุม K102
Dr. Brian Furman คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Strathclyde ประเทศสก็อตแลนด์ เยี่ยมชมห้องสมุด 11:00-11:30 ห้องสมุด ชั้น 2-3
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน Open House ครั้งที่ 12 ประจำปี 2547 ของคณะวิทยาศาสตร์ 8:30-16:30 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นิสิตปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว. ศึกษาดูงานห้องสมุด 11:30-12:30 ห้องสมุด ชั้น 2
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยาย 13:00-16:30 ห้อง P114
งานพิธีทำบุญห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันคล้ายวันเกิดปีที่ 85 ของ ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรก และผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์
10:00-13:00 ห้องสมุด ชั้น 2
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เปิดให้บริการแล้ว (ใช้เวลาปรับปรุงซ่อมแซม 3 เดือน)    
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ใกล้แล้วเสร็จ    
การบรรยายเรื่อง Literature Search I (General) ประกอบวิชา PYID 685(2-0) Research Methodology in Pharmacy I สำหรับนักศึกษาปริญญาโททุกสาขา ของคณะเภสัชศาสตร์ 13:00-15:00 ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชฯ
บริษัท Book Promotion ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมนาเรื่อง "Products and Needs Analysis for Content Selection" สำหรับผู้บริหารห้องสมุด บรรณารักษ์ และผู้สนใจทั่วไป 9:00-12:00 ห้อง K102
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การใช้ห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา SCBT 341 Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 50 คน 13:30-16:30 ห้อง L03
อาจารย์และบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 14 แห่ง ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 13:00-16:30 ห้อง P114
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 25 คน 13:00-16:00 ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลสาขาภาษาอังกฤษทางอินเตอร์เน็ต" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 09:00-10:00 ห้อง P-401A
การบรรยายเรื่อง "เคล็ดลับการสืบค้นข้อมูลจากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ของสำนักหอสมุด ม. เกษตรศาสตร์ 13:00-14:30 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
การสัมมนาพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2547 โดยมีบุคลากรจากงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมจำนวน 9 คน   ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 1/2547 09:30-12:00 ห้องประชุม K101
หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "Managing & Leading Teams for Innovation and Success สำหรับผู้บริหาร" โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 คน 8:30-18:00 ณ โรงแรม Pavillion River Kwai Resort จังหวัดกาญจนบุรี
การบรรยายและฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ สาขาสรีรวิทยา" สำหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาควิชาสรีรวิทยา จำนวน 9 คน 13:30-15:30 ห้อง P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ห้องสมุดปิดซ่อม ! : ภาพกิจกรรมการปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องสมุด ครั้งใหญ่ ในรอบ 36 ปี
ห้องสมุดปิดซ่อม ! : ภาพกิจกรรมการขนย้ายสิ่งพิมพ์ทั้งหมดออกจากห้องสมุด เพื่อเตรียมปิดเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ใช้เวลา 13 วัน)
26 มีนาคม 2547
การบรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้) เพื่อประกอบการเรียนวิชา Seminar in Science Education (SCID610) 13:30-15:30 ห้อง P114
25 มีนาคม 2547
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 6 แห่ง (มม มศ จฬ มข มช มอ) ที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2546 (จำนวน 4 รอบ 120 คน) 12:30-14:30 ห้อง P114
โครงการ สัปดาห์ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2547 (Database Searching Tutorial) : Day III 13.30-15.30 ห้อง P114
โครงการ สัปดาห์ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2547 (Database Searching Tutorial) : Day II 13.30-15.30 ห้อง P114
โครงการ สัปดาห์ฝึกอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2547 (Database Searching Tutorial) : Day I 13.30-15.30 ห้อง P114
บุคลากรห้องสมุด จำนวน 2 ราย เข้าร่วมการสัมมนาบรรณารักษศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ "ฐานข้อมูลและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตรการแพทย์" ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิธีการชีวสารสนเทศในงานวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ จากฐานข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์จีโนม"

จัดโดยหน่วย CBAG, CSIR, NANO, SCBC คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ SCS Enterprise Systems Co.,Ltd ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2547

10.30-12.00
15:00-16:30
ห้อง C111
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน (เปตอง) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2547   ศาลายา
การบรรยายและสาธิต "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทางวิทยาศาสตร์" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13.00-16.00 ห้องประชุม P114

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546