ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2550

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ของหน่วยงาน 12.00-16.30 ห้อง P113
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "Meet the New Dean" 13.30-15.30 ห้อง L04
ร่วมเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Open Source Software" ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริการความรู้ สำหรับสังคมไทยในอนาคต" จัดโดย TIAC สวทช. 14.30-15.30 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ของทีมงานสารสนเทศฯ ทั้ง 21 คน เพื่อเป็นเก็บไว้ที่ระลึก 15.00-16.00 สนามหญ้าข้างตึกคอมฯ
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพัน จากใจชาวคณะวิทย์ แด่คณบดีในดวงใจ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน" 15.00-16.30 ห้อง K102
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา 9.00-9.30 ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 คน เยี่ยมชมห้องสมุด และหน่วย Multimedia Center 15.00-16.30 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
อบรม "เทคนิคการวาดแผนผัง ด้วยโปรแกรม Visio" รุ่นที่ 5 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
อบรม "เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
อบรม "เคล็ดไม่ลับกับ Microsoft Excel" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 19 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทุกสาขาวิชา รายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research (กลุ่ม 2) จำนวน 60 คน 13.30-15.30 P114

งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.30-13.30 K112
บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทุกสาขาวิชา รายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research (กลุ่ม 1) จำนวน 60 คน 14.30-16.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับการขยายเวลาราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 14.00-16.30 L01 ตึกกลม
ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 : เยี่ยมสำรวจงานสารสนเทศฯ 13.45-14.30 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
งานสัมมนา IT Update 2007 จัดโดย ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (วันที่ 2) 9.00-16.00 ห้อง N101 / P114
งานสัมมนา IT Update 2007 จัดโดย ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (วันที่ 1) 9.00-16.00 ห้อง N101 / P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ 15.00-15.30 ห้องสมุด
ให้การต้อนรับอาจารย์ Ngasen Kobayashi ศิลปินผู้เขียนอักษรญี่ปุ่น (Japanese Calligraphy) ให้ห้องสมุด 17.00-17.30 ห้องสมุดชั้น 2
ร่วมงาน เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Open House 2007) ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน จำนวนกว่า 9,000 คน 8.30-16.00 ห้องสมุด ชั้น 2-3
นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP) เยี่ยมชมห้องสมุด จำนวน 40 ราย 11.40-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน "ระบบสารสนเทศการวิจัย" จำนวน 10 ราย 9.30-15.00 ห้อง P113
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เสวนาวิชาการ Science Cafe' เรื่อง " Publication publication and more publications!" 15.00-17.00 ห้อง K102
หัวหน้างานสารสนเทศฯ ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ตามโครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 10.00-16.00 ABAC บางนา
คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 9.30-12.00 ห้องสมุดชั้น 3
"พิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข" 10.00-13.00 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างมาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9.20-10.10 ห้องสมุดชั้น 2
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อภิปราย หัวข้อ "มาตรฐานวารสารการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ: ผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะพยาบาศาสตร์" ให้แก่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและกลั่นกรองจริยธรรมในการวิจัย) 13.30-16.00 ห้อง 1111 คณะพยาบาล
บรรยายและฝึกปฏิบัติการ การใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าข้อมูลเพื่องานวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 19 คน 9.00-14.00 ห้องสมุดชั้น 2
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด" รุ่นที่ 4 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional" รุ่นที่ 7 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "สุดยอดเทคนิค (Tips & Trick) ของการใช้โปรแกรม Excel รุ่นที่ 1" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 18 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 55 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
Workshop Training on "How to use eBOOK databases more efficiency" 9.30-12.00 C111
การบรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" สำหรับ นศ. ปริญญาโท นิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน 9.00-12.00 N201
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน MU LIKE 2007 ของสำนักหอสมุด 9.00-16.00 หอสมุด ศาลายา
เสวนา แบบสบายๆ สไตล์ Science Cafe หัวข้อ ""E-Learning, E-Classroom & E-Knowledge" 15.00-17.00 N201
การบรรยายหัวข้อ "Introduction to Library" ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 10.00-10.30 N101
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ" 13.30-15.30 สำนักงานอธิการบดี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เข้าร่วมโครงการ "ครูไทยคนเก่ง รู้ทันภาษาจีน" และรับมอบหนังสือภาษาจีน "สบายๆ" ตามโครงการ "ภาษาคืออาวุธ รุกก้าวไกลไปทั่วโลก" ของมูลนิธิดวงธรรม 9.00-12.00 มูลนิธิดวงธรรม
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด" รุ่นที่ 3 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional" รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "IT Entertainment : เทคนิค ดูหนัง-ฟังเพลง-เล่นเกมส์" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 17 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
เม.ย.-มิ.ย. 50
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 4 (ครั้งที่ 1-17) 8.30-9.00 ห้อง P106
งานพิธีทำบุญ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 7.00-16.30 ห้อง K102
และห้องสมุด
A Hand-on Workshop on : " ISI Web of Science - Advanced Training" by Assist. Prof. Dr. Allen Yeo 13.30-16.30 C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ และครอบครัว จำนวน 25 คน เดินทางไปทัศนศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ที่จังหวัดเพชรบุรี 2 วัน 1 คืน หาดเจ้าสำราญ
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 5" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 16 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด " รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 14.30-15.00 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
อบรม Microsoft Visio 2003 รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
19 ก.พ.-14 มี.ค. 50
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 3 (ครั้งที่ 1-18) 8.30-9.00 ห้อง P106
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3 9.00-18.00 รอบตึกกลม
อบรมหัวข้อ "Information Packaging" หลักสูตร Library Management ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ชาวมัลดีฟ จำนวน 2 ราย 9.00-12.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 17 และ 18) 8.30-9.00 ห้อง P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 15 และ 16) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 13 และ 14) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 11 และ 12) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 9 และ 10) 8.30-9.00 ห้อง P106
อบรมหัวข้อ "Information Packaging" หลักสูตร e-Library Management ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ชาวพม่า จำนวน 2 ราย 13.00-16.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 7 และ 8) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 5 และ 6) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1 และ 2) 8.30-9.00 ห้อง P106
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม Hall of Fame เนื่องในวันเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 16.00-16.30 ห้องสมุดชั้น 2-3

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง