ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2550

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2551 ของหน่วยงาน 12.00-16.30 ห้อง P113
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "Meet the New Dean" 13.30-15.30 ห้อง L04
ร่วมเสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Open Source Software" ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดและเทคโนโลยีเพื่อบริการความรู้ สำหรับสังคมไทยในอนาคต" จัดโดย TIAC สวทช. 14.30-15.30 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ของทีมงานสารสนเทศฯ ทั้ง 21 คน เพื่อเป็นเก็บไว้ที่ระลึก 15.00-16.00 สนามหญ้าข้างตึกคอมฯ
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน "ด้วยรักและผูกพัน จากใจชาวคณะวิทย์ แด่คณบดีในดวงใจ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน" 15.00-16.30 ห้อง K102
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายสัตยปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา 9.00-9.30 ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 คน เยี่ยมชมห้องสมุด และหน่วย Multimedia Center 15.00-16.30 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
อบรม "เทคนิคการวาดแผนผัง ด้วยโปรแกรม Visio" รุ่นที่ 5 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
อบรม "เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
อบรม "เคล็ดไม่ลับกับ Microsoft Excel" รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 19 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 40 คน 13.30-15.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทุกสาขาวิชา รายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research (กลุ่ม 2) จำนวน 60 คน 13.30-15.30 P114

งานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.30-13.30 K112
บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทุกสาขาวิชา รายวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research (กลุ่ม 1) จำนวน 60 คน 14.30-16.30 P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับการขยายเวลาราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 14.00-16.30 L01 ตึกกลม
ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 : เยี่ยมสำรวจงานสารสนเทศฯ 13.45-14.30 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
งานสัมมนา IT Update 2007 จัดโดย ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (วันที่ 2) 9.00-16.00 ห้อง N101 / P114
งานสัมมนา IT Update 2007 จัดโดย ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท (วันที่ 1) 9.00-16.00 ห้อง N101 / P114
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ 15.00-15.30 ห้องสมุด
ให้การต้อนรับอาจารย์ Ngasen Kobayashi ศิลปินผู้เขียนอักษรญี่ปุ่น (Japanese Calligraphy) ให้ห้องสมุด 17.00-17.30 ห้องสมุดชั้น 2
ร่วมงาน เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Open House 2007) ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน จำนวนกว่า 9,000 คน 8.30-16.00 ห้องสมุด ชั้น 2-3
นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP) เยี่ยมชมห้องสมุด จำนวน 40 ราย 11.40-12.00 ห้องสมุดชั้น 2-3
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน "ระบบสารสนเทศการวิจัย" จำนวน 10 ราย 9.30-15.00 ห้อง P113
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เสวนาวิชาการ Science Cafe' เรื่อง " Publication publication and more publications!" 15.00-17.00 ห้อง K102
หัวหน้างานสารสนเทศฯ ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา ตามโครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 10.00-16.00 ABAC บางนา
คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 9.30-12.00 ห้องสมุดชั้น 3
"พิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข" 10.00-13.00 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ระหว่างมาดูงานนอกสถานที่ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 9.20-10.10 ห้องสมุดชั้น 2
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
อภิปราย หัวข้อ "มาตรฐานวารสารการพยาบาลระดับชาติและนานาชาติ: ผลกระทบต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะพยาบาศาสตร์" ให้แก่คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและกลั่นกรองจริยธรรมในการวิจัย) 13.30-16.00 ห้อง 1111 คณะพยาบาล
บรรยายและฝึกปฏิบัติการ การใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าข้อมูลเพื่องานวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 19 คน 9.00-14.00 ห้องสมุดชั้น 2
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด" รุ่นที่ 4 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional" รุ่นที่ 7 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "สุดยอดเทคนิค (Tips & Trick) ของการใช้โปรแกรม Excel รุ่นที่ 1" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 18 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
การฝึกอบรมการค้นข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อประกอบการเรียน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 55 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
Workshop Training on "How to use eBOOK databases more efficiency" 9.30-12.00 C111
การบรรยายหัวข้อ "The Use of Electronic Resources in Forensic Science" สำหรับ นศ. ปริญญาโท นิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน 9.00-12.00 N201
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน MU LIKE 2007 ของสำนักหอสมุด 9.00-16.00 หอสมุด ศาลายา
เสวนา แบบสบายๆ สไตล์ Science Cafe หัวข้อ ""E-Learning, E-Classroom & E-Knowledge" 15.00-17.00 N201
การบรรยายหัวข้อ "Introduction to Library" ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 10.00-10.30 N101
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารนานาชาติ" 13.30-15.30 สำนักงานอธิการบดี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
เข้าร่วมโครงการ "ครูไทยคนเก่ง รู้ทันภาษาจีน" และรับมอบหนังสือภาษาจีน "สบายๆ" ตามโครงการ "ภาษาคืออาวุธ รุกก้าวไกลไปทั่วโลก" ของมูลนิธิดวงธรรม 9.00-12.00 มูลนิธิดวงธรรม
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด" รุ่นที่ 3 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional" รุ่นที่ 6 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "IT Entertainment : เทคนิค ดูหนัง-ฟังเพลง-เล่นเกมส์" รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 17 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 4 (ครั้งที่ 1-17) 8.30-9.00 ห้อง P106
งานพิธีทำบุญ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 7.00-16.30 ห้อง K102
และห้องสมุด
A Hand-on Workshop on : " ISI Web of Science - Advanced Training" by Assist. Prof. Dr. Allen Yeo 13.30-16.30 C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ และครอบครัว จำนวน 25 คน เดินทางไปทัศนศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ที่จังหวัดเพชรบุรี 2 วัน 1 คืน หาดเจ้าสำราญ
อบรม "การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ E-book ด้วย Adobe Acrobat 7.0 Professional รุ่นที่ 5" ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 16 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
อบรม "Microsoft Visio Professional 2003 : โปรแกรมสร้างแผนผังสารพัดชนิด " รุ่นที่ 2 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 14.30-15.00 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
อบรม Microsoft Visio 2003 รุ่นที่ 1 ให้แก่สมาชิกชมรมผู้ใช้ IT มหิดล-พญาไท จำนวน 20 คน 13.30-16.30 ห้อง C111
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 3 (ครั้งที่ 1-18) 8.30-9.00 ห้อง P106
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3 9.00-18.00 รอบตึกกลม
อบรมหัวข้อ "Information Packaging" หลักสูตร Library Management ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ชาวมัลดีฟ จำนวน 2 ราย 9.00-12.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 17 และ 18) 8.30-9.00 ห้อง P106
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 15 และ 16) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 13 และ 14) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 11 และ 12) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบ 2 (ครั้งที่ 9 และ 10) 8.30-9.00 ห้อง P106
อบรมหัวข้อ "Information Packaging" หลักสูตร e-Library Management ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก ชาวพม่า จำนวน 2 ราย 13.00-16.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 7 และ 8) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 5 และ 6) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 3 และ 4) 8.30-9.00 ห้อง P106
โครงการเสวนาแบ่งปันความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1 และ 2) 8.30-9.00 ห้อง P106
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม Hall of Fame เนื่องในวันเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 16.00-16.30 ห้องสมุดชั้น 2-3

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2564
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546