ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2548

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ - คณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 10.00-10.30 ห้องสมุดชั้น 2-3
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 13 คน เข้าร่วมงานสัมมนา "กลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง และการประสานงานสู่ความสำเร็จขององค์กร" ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา - ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท
คณะเจ้าหน้าที่ของ WHO/TDR (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 10.00-10.30 ห้องสมุดชั้น 2-3
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" ให้แก่นักศึกษาโท-เอก สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำนวน 11 คน 13.30-16.30 ห้อง RF 5
คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูล 9.30-13.20 ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ 4 ราย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงโตเกียว เกียวโต และนครโอซาก้า ระยะเวลา 5 วัน - -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 10 13.30-16:30 ห้อง C111
งานสารสนเทศและห้องสมุดฯ รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548 9.30-11:00 ห้อง K527,
ห้องสมุดชั้น 1-2-3
ศาสตราจารย์ Toshiomi Yoshida บริจาคภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น ให้แก่ห้องสมุด 14.30-15:00 ห้องสมุดชั้น 2
บริษัท MGA Media ผู้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง Money Channel จะทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อออกรายการ "This is a Book" ในช่วง "ครัวสมอง ห้องหนังสือ" 14.30-15:30 ห้องสมุดชั้น 2-3
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงของคณะวิทยาศาสตร์ และส่งกระทงเข้าร่วมการประกวด 10.30-14:30 ห้อง L01
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 50 คน) 13.30-16:30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 50 คน) 13.30-16:30 ห้อง C111
พิธีมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 15.30-16:30 ห้องสมุดชั้น 2
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529 Prof. Yuan T. Lee เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 12.30-13:00 ห้องสมุดชั้น 2-3
การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "Trends and Research Strategies of eBook Databases" 13.00-16:00 ห้องประชุม K102
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ 9.30-12:00 ห้องประชุม K101
ห้องสมุดชั้น 1-2-3
คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 11.30-12:00 ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548 14.00-18:00 ห้อง L01 ตึกกลม
คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 11.30-12:00 ห้องสมุดชั้น 2-3
คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 เยี่ยมสำรวจ (Site Visit) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.00-14:00 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
กิจกรรมงานคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด "Mini-BookFair in Stang Mongkolsuk Library" 9.00-16:30 ห้องสมุดชั้น 2
งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing your Knowledge)" ครั้งที่ 3/2548 10.00-16:00 ห้องประชุม K102
งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing your Knowledge)" ครั้งที่ 2/2548 10.00-16:00 ห้องประชุม K102
งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing your Knowledge)" ครั้งที่ 1/2548 10.00-16:00 ห้องประชุม K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและสาธิต แนะนำฐานข้อมูล "Discovery Gate & X-Pharm Database" โดย Miss Doreen Tan จากบริษัท Elsevier (Singapore) Pte Ltd 13.30-15:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน "เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ Open House 2005" เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 13:30-16:30 ห้องสมุด ชั้น 2-3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอย่างมืออาชีพ" สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 13:00-16:30 อาคารสำนักวิทยบริการ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 9 13:30-16:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
งานพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 10:00-13:00 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
บรรยายและฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงเอกสารวิธีการนำเสนอข้อมูลในการสัมนา (ประกอบวิชาสัมมนา SCAG 487) สำหรับ นศ. ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์การอาหาร และวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวน 31 คน 12:00-14:00 ม. มหิดล กาญจนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกอบรมทางวิชาการสารสนเทศ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่อง และการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)" 13:00-16:00 ห้องประชุม K102
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การใช้ห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา SCBT 341 Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 50 คน 13:30-16:30 ห้องสมุด ชั้น 1, 2
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 9.30-12.00 คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน
คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ The 16th International Course on "Biology of Disease Vectors" เยี่ยมชมห้องสมุด 16:00-17:00 ห้องสมุด ชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัย Hanoi University of Education เวียดนาม เยี่ยมชมห้องสมุด 11:30-12:30 ห้องสมุด ชั้น 2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 8 13:30-16:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา Applied Linguistics จำนวน 11 คน 9:00-10:00 ห้องสมุดชั้น 2
การบรรยายวิชา SCFS 503 หัวข้อ The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences สำหรับ นศ. ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 9:00-10:00 ห้อง N201 ตึกชีววิทยาใหม่
ผู้แทนโรงแรมโรสการ์เด้น เอไพรมรีสอร์ท มอบหนังสือ "The Rose Garden, A garden by the Ta Chine River" ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ 11:00-11:30 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
โครงการพัฒนาคุณภาพงานและทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2548 เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 2 8:30-16:30 ห้องประชุม K102
โครงการพัฒนาคุณภาพงานและทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 1 8:30-16:30 ห้องประชุม K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10:00-16:00 สำนักหอสมุดเกษตรศาสตร์
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2548 15:30-16:00 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 7 (ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ Room A ชั้น 2 ตึกจำลอง หะริณสุต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN สำหรับผู้ใช้เครื่องโน้ตบุ๊ค และระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย (เริ่มใช้งานตั้งแต่ 24 มี.ค. 48) - ห้องสมุด ชั้น 2-3
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ กับการจัดการความรู้" จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานห้องสมุด 9:00-12:00 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
17 มี.ค. 2548
บรรยาย หัวข้อ "Scopus User Experience" ในการสัมมนาของบริษัท Elsevier Science เรื่อง "Scopus - Find Out" Product Launch in Thailand 11:00-11:20 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 6
บุคลากรจากสำนักงานเลขนุการ คณะบริหารศาสตร์ ม. อุบลราชธานี จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานการจัดการระบบสารสนเทศ 10:00-10:45 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 6 (ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ Room A ชั้น 2 ตึกจำลอง หะริณสุต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 5 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 8:00-18:00 ลานตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 8:00-18:00 ลานตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 8:00-18:00 ลานตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายหัวข้อ "Information for Scientists in the 21st Century" ในการสัมมนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7 (ผู้ร่วมสัมมนา 120 คน) 14:30-15:15 โรงแรม Pavilion กาญจนบุรี

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง