ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2548

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ - คณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 10.00-10.30 ห้องสมุดชั้น 2-3
บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย" และเป็นที่ปรึกษาแนะนำกิจกรรม ให้กับโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรภาคตะวันออกเฉียเหนือ ตอน โครงงานวัสดุกับครูวิทย์ฯ ของศูนย์เทคโนโลยีและโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ณ เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา 19.00-20.00 เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 13 คน เข้าร่วมงานสัมมนา "กลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง และการประสานงานสู่ความสำเร็จขององค์กร" ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา - ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท
คณะเจ้าหน้าที่ของ WHO/TDR (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 10.00-10.30 ห้องสมุดชั้น 2-3
บรรยายหัวข้อ "International Journals on Science and Technology Education" ให้แก่นักศึกษาโท-เอก สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำนวน 11 คน 13.30-16.30 ห้อง RF 5
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 14 คน และอาจารย์ 1 ท่าน เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูล 9.30-13.20 ห้องสมุดชั้น 2
บุคลากรของงานสารสนเทศฯ 4 ราย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงโตเกียว เกียวโต และนครโอซาก้า ระยะเวลา 5 วัน - -
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 10 13.30-16:30 ห้อง C111
งานสารสนเทศและห้องสมุดฯ รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2548 9.30-11:00 ห้อง K527,
ห้องสมุดชั้น 1-2-3
ศาสตราจารย์ Toshiomi Yoshida บริจาคภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น ให้แก่ห้องสมุด 14.30-15:00 ห้องสมุดชั้น 2
บริษัท MGA Media ผู้ผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง Money Channel จะทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อออกรายการ "This is a Book" ในช่วง "ครัวสมอง ห้องหนังสือ" 14.30-15:30 ห้องสมุดชั้น 2-3
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงของคณะวิทยาศาสตร์ และส่งกระทงเข้าร่วมการประกวด 10.30-14:30 ห้อง L01
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 2 (จำนวน 50 คน) 13.30-16:30 ห้อง C111
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา SCID 515 : Generic Skills in Biological Science Research กลุ่มที่ 1 (จำนวน 50 คน) 13.30-16:30 ห้อง C111
พิธีมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 15.30-16:30 ห้องสมุดชั้น 2
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529 Prof. Yuan T. Lee เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 12.30-13:00 ห้องสมุดชั้น 2-3
การบรรยายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "Trends and Research Strategies of eBook Databases" 13.00-16:00 ห้องประชุม K102
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ 9.30-12:00 ห้องประชุม K101
ห้องสมุดชั้น 1-2-3
คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 11.30-12:00 ห้องสมุดชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่ได้รับการขยายเวลาราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548 14.00-18:00 ห้อง L01 ตึกกลม
คณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด 11.30-12:00 ห้องสมุดชั้น 2-3
คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 เยี่ยมสำรวจ (Site Visit) งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 13.00-14:00 ห้องสมุดชั้น 1-2-3
กิจกรรมงานคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด "Mini-BookFair in Stang Mongkolsuk Library" 9.00-16:30 ห้องสมุดชั้น 2
งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing your Knowledge)" ครั้งที่ 3/2548 10.00-16:00 ห้องประชุม K102
งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing your Knowledge)" ครั้งที่ 2/2548 10.00-16:00 ห้องประชุม K102
งานเสวนาทางวิชาการ โครงการ "แบ่งปันความรู้ สู่เพื่อนร่วมงาน (Sharing your Knowledge)" ครั้งที่ 1/2548 10.00-16:00 ห้องประชุม K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและสาธิต แนะนำฐานข้อมูล "Discovery Gate & X-Pharm Database" โดย Miss Doreen Tan จากบริษัท Elsevier (Singapore) Pte Ltd 13.30-15:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน "เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ Open House 2005" เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข 13:30-16:30 ห้องสมุด ชั้น 2-3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศอย่างมืออาชีพ" สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 13:00-16:30 อาคารสำนักวิทยบริการ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 9 13:30-16:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
งานพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข 10:00-13:00 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
บรรยายและฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงเอกสารวิธีการนำเสนอข้อมูลในการสัมนา (ประกอบวิชาสัมมนา SCAG 487) สำหรับ นศ. ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิทยาศาสตร์การอาหาร และวิทยาศาสตร์การเกษตร จำนวน 31 คน 12:00-14:00 ม. มหิดล กาญจนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การบรรยายและฝึกอบรมทางวิชาการสารสนเทศ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ 50 ล้านเรื่อง และการทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)" 13:00-16:00 ห้องประชุม K102
การบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง การใช้ห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา SCBT 341 Topics in Biotechnology I สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 50 คน 13:30-16:30 ห้องสมุด ชั้น 1, 2
การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 9.30-12.00 คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน
คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ The 16th International Course on "Biology of Disease Vectors" เยี่ยมชมห้องสมุด 16:00-17:00 ห้องสมุด ชั้น 2-3
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัย Hanoi University of Education เวียดนาม เยี่ยมชมห้องสมุด 11:30-12:30 ห้องสมุด ชั้น 2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 8 13:30-16:30 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา Applied Linguistics จำนวน 11 คน 9:00-10:00 ห้องสมุดชั้น 2
การบรรยายวิชา SCFS 503 หัวข้อ The Use of Electronic Resources in Forensic Sciences สำหรับ นศ. ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 9:00-10:00 ห้อง N201 ตึกชีววิทยาใหม่
ผู้แทนโรงแรมโรสการ์เด้น เอไพรมรีสอร์ท มอบหนังสือ "The Rose Garden, A garden by the Ta Chine River" ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ 11:00-11:30 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
โครงการพัฒนาคุณภาพงานและทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2548 เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 2 8:30-16:30 ห้องประชุม K102
โครงการพัฒนาคุณภาพงานและทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เรื่อง มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 1 8:30-16:30 ห้องประชุม K102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10:00-16:00 สำนักหอสมุดเกษตรศาสตร์
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านคณบดี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2548 15:30-16:00 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 7 (ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ Room A ชั้น 2 ตึกจำลอง หะริณสุต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN สำหรับผู้ใช้เครื่องโน้ตบุ๊ค และระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย (เริ่มใช้งานตั้งแต่ 24 มี.ค. 48) - ห้องสมุด ชั้น 2-3
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ กับการจัดการความรู้" จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานห้องสมุด 9:00-12:00 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
17 มี.ค. 2548
บรรยาย หัวข้อ "Scopus User Experience" ในการสัมมนาของบริษัท Elsevier Science เรื่อง "Scopus - Find Out" Product Launch in Thailand 11:00-11:20 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 6
บุคลากรจากสำนักงานเลขนุการ คณะบริหารศาสตร์ ม. อุบลราชธานี จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานการจัดการระบบสารสนเทศ 10:00-10:45 ห้องสมุด ชั้น 1-2-3
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 6 (ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ Room A ชั้น 2 ตึกจำลอง หะริณสุต
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Hands-On Workshop) เรื่อง "How EndNote can help you with your Research and Thesis" รุ่นที่ 5 13:30-16:00 ห้องคอมพิวเตอร์ C111
งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 8:00-18:00 ลานตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
บรรยายหัวข้อ "Information for Scientists in the 21st Century" ในการสัมมนาโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7 (ผู้ร่วมสัมมนา 120 คน) 14:30-15:15 โรงแรม Pavilion กาญจนบุรี

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546