ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2548)

คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 เยี่ยมสำรวจ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 เยี่ยมสำรวจ (Site Visit) คณะวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ แวะเยี่ยมสำรวจ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 15 กันยายน 2548 เวลา 13.00-14.00 น.