ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2548)

คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูล

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 14 คน และอาจารย์ 1 ท่าน เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นฐานข้อมูล ประกอบการเรียนวิชา การใช้เอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2548 เวลา 9.30-13.30 น. ณ ห้องสมุดชั้น 2