ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2548)

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานห้องสมุด

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ กับการจัดการความรู้" จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานห้องสมุด วันที่ 24 มีนาคม 2548 เวลา 9.00-12.00 น.