ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2548)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมงานสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 13 คน เข้าร่วมงานสัมมนา "กลยุทธ์ในการพัฒนาตนเอง และการประสานงานสู่ความสำเร็จขององค์กร" วันที่ 15-17 ธันวาคม 2548 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท จ. นครราชสีมา