ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2548)

การบรรยาย หัวข้อ "Scopus User Experience"

บรรยาย หัวข้อ "Scopus User Experience" ในการบรรยายและแนะนำฐานข้อมูล "Scopus - Find Out" Product Launch in Thailand จัดโดยสำนักหอสมุด ร่วมกับบริษัท Elsevier Science วันที่ 17 มี.ค. 2548 เวลา 11.00-11.20 น. ณ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 6