ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2548)

โครงการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548

บุคลากรของงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และเข้าร่วมรับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เรื่อง "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 1" วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม K102 วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ทิพยทัศน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ มศว.