ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2548)

บรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ"

การบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการ สู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ" สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วันที่ 20 มิถุนายน 2548 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน