ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2548)

แนะนำฐานข้อมูล "Discovery Gate & X-Pharm Database"

การบรรยายและสาธิต แนะนำฐานข้อมูล "Discovery Gate & X-Pharm Database" โดย Miss Doreen Tan จากบริษัท Elsevier (Singapore) Pte Ltd วันที่ 31 สิงหาคม 2548 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C111