ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2548)

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 14 ราย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัวระบบสำนักงานอัตโนมัติ KULIB E-Office ของสำนักหอสมุด และฟังบรรยายเรื่อง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ความท้าทายในการดำเนินงานห้องสมุดยุคใหม่ โดย รศ.ดร. ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 10.00-16.00 น.