ภาพข่าวและกิจกรรม

ธันวาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ พร้อมด้วย รศ. ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ และ รศ. ดร.อรุณี อหันทริก จากภาควิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ร่วมงานปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2567
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Response & Log Analysis : IR)"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี
บริษัท สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้มอบหนังสือนิทานภาพ หนังสืองานประดิษฐ์ และสื่อบล็อคไม้ รูปทรงต่าง ๆ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม PubMed รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
พิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Generative AI Text-to-Text: ChatGPT, Bard, Bing AI รุ่นที่ 2"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "Fast Track to Scientific Databases"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์

พฤศจิกายน 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม Scopus รุ่นที่ 3"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จาก ผลงานประเภท Poster presentation - Online (MU-DKM) โครงการระบบนำชม "ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข”
ภาพกิจกรรม
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
เครือโรงแรมและรีสอร์ทโฟร์ซีซั่นส์ จัดโครงการ “Four Seasons for Good” บริจาคหนังสือให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูล Scival”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องบรรยาย 1104 สำนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การใช้เครื่องมือช่วยเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับเต็มด้วย Unpaywall & EZProxy Redirect รุ่นที่ 3"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โรงเรียนบ้านร้อยไร่ จังหวัดกำแพงเพชร
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์

ตุลาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 65
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ด้วย Journal Finder รุ่นที่ 3"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล SJR รุ่นที่ 3"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหนังสือเตรียมสอบ การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การประเมินคุณภาพวารสารจากฐานข้อมูล JCR รุ่นที่ 3"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และ รูปแบบออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โรงเรียนบ้านหนองนมนาง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์

กันยายน 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
งานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง K102 และ L 01
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้นประกอบการทำรายงาน"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และรูปแบบออนไลน์
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 4
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และรูปแบบออนไลน์
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 4
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และรูปแบบออนไลน์
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การใช้โปรแกรม Turnitin ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา SCBI 483 Senior Project in Biology I
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114
คณะนักเรียนจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 12 ท่าน เข้าชมการดำเนินงานและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การจัดการบรรณานุกรม ด้วย EndNote 21 รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และรูปแบบออนไลน์
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P102
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การใช้โปรแกรม EndNote ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา SCBI 483 Senior Project in Biology I
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หารือ แลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร และเวลาทำการของห้องสมุด รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ภาพกิจกรรม
ณ อาคาร MUSES ชั้น 3

สิงหาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Generative AI Series: Research Assistant by Consensus
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
บรรยายและฝึกอบรมหัวข้อ การออกแบบอินโฟกราฟิก (Canva) ประกอบรายวิชา SCPL391 การสื่อสารวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet
งานสารสนเทศฯ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
รศ.ฟิลิป ดี ราวด์ และ ผศ. ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ จากภาควิชาชีววิทยา ได้กรุณามอบหนังสือ Fishes of the Indochinese Mekong ให้แก่ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
ภาพกิจกรรม
ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา หรือ ตึกกลม และอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทย์ ม.มหิดล ปั้นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Mahidol Young Science Communicators 2023
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ร่วมแสดงความยินดีกับ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 37 ปี
ภาพกิจกรรม
ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์

กรกฎาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์
กิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Video by Pictory
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และออนไลน์
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์
กิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Presentation by Tome
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 และออนไลน์
แสดงความยินดีกับ นางสาวนุชสรา บุญครอง ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์
พิธีวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกในโอกาสงานครบรอบ 104 ปีชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์

มิถุนายน 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Image by Adobe Firefly & Microsoft Designer
ภาพกิจกรรม
ห้อง P114 และออนไลน์
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Text by ChatGPT, Google Bard and The New Bing
ภาพกิจกรรม
ห้อง P114 และออนไลน์
สถาบันเทคโนโลยีและอุดมศึกษาแห่งฮ่องกง (Technological and Higher Education Institute of Hong Kong) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์จากภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาพกิจกรรม
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

พฤษภาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ The 1st Training on Reference Management with EndNote 20 for Mac (Training in English)
ภาพกิจกรรม
Webex Meetings
กิจกรรมรูปแบบ Hybrid หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นผลงานวิชาการด้วย Google Scholar รุ่นที่ 1
ภาพกิจกรรม
Webex Meetings
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรม “พิพิธภัณฑศึกษาเสวนาวิสาสะ” และร่วมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ภาพกิจกรรม
ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมษายน2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมอบรมในหัวข้อ การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมในหัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P114 คณะวิทยาศาสตร์
การใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 2 ในรายวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประชุมหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Features) การใช้งานฐานข้อมูล Embase และนำเสนอการใช้งานฐานข้อมูล Reaxys
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P101 คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 3
ภาพกิจกรรม
ณ ห้อง P104 และออนไลน์
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114

มีนาคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
กิจกรรมอบรม หัวข้อ The 3rd Full Text Access Tools: Unpaywall & EZProxy Redirect (Training in English)
ภาพกิจกรรม
Webex Meetings
การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชีวเคมี) ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
การตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชีววิทยา) ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop สำหรับตกแต่งภาพ ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "จัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Canva Docs รุ่นที่ 1"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114 และ Webex Meetings
กิจกรรม "Publishing OA with Wiley"
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 และ Webex Meetings
กิจกรรม SciFinder Discovery Platform Road Show
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
คณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรม BookDay@Mahidol Science วันที่สาม
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรม BookDay@Mahidol Science วันที่สอง
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
พิธีเปิดกิจกรรม BookDay@Mahidol Science และกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "How to เตรียมต้นฉบับอย่างไร เพื่อตีพิมพ์กับ MU Press"
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ภาพกิจกรรม
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรม เรื่อง “การจัดทำรายงานสถิติสำหรับเว็บไซต์“
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114

มกราคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น รุ่นที่ 2”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 3/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบจองห้อง และจัดทำ Dashboard ด้วย AppSheet”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114