ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2566)

กิจกรรมอบรมในหัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรม ในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 3 เพื่อตรวจ Original Check ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดในการใช้ Turnitin ที่ควรทราบ วิทยากรโดย คุณครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 19 ท่าน