ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2566)

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 3/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบจองห้อง และจัดทำ Dashboard ด้วย AppSheet”

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/งาน เพื่อนำเสนอเทคนิคการพัฒนา Application ด้วย Low Code มาช่วยพัฒนาระบบที่มีกระบวนการขนาดเล็กไม่มีความซับซ้อน ใช้เวลาในพัฒนาน้อย เรียบง่ายต่อการใช้งานต่อผู้ใช้ และสนับสนุนการทำ Digital Transformation ภายในหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ตึกฟิสิกส์