ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Text by ChatGPT, Google Bard and The New Bing

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Text by ChatGPT, Google Bard and The New Bing วิทยากรโดย คุณเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับการตอบคำถาม รวบรวมข้อมูล เขียนบทความ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล และสรุปผลข้อมูล ผ่านการเขียนคำสั่ง (Prompt) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 52 ท่าน .