ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Generative AI Series: Research Assistant by Consensus

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Generative AI Series: Research Assistant by Consensus วิทยากรโดย คุณครรชิต บุญเรือง บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้คำแนะนำในการทำวิจัย ตั้งคำถามวิจัย ค้นหาหัวข้อวิจัย และวิเคราะห์หาข้อสรุปจากงานวิจัย ผ่านการเขียนคำสั่ง (Prompt) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30 ท่าน