ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2566)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูล Scival”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และคุณครรชิต บุญเรือง หัวหน้าหน่วยสารสนเทศงานวิจัย งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูล Scival” แก่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องบรรยาย 1104 สำนักคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับความรู้ ความเข้าใจการใช้งานฐานข้อมูล Scival สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนงานวิจัยได้