ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2566)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,400 เล่ม แก่หมู่บ้านห้วยหินลาดใน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำหนังสือเข้าพื้นที่การศึกษาของหมู่บ้าน 'Inspiration Space หินลาดใน' ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน