ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การจัดการบรรณานุกรม ด้วย EndNote 21 รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ การจัดการบรรณานุกรม ด้วย EndNote 21 รุ่นที่ 3 วิทยากรโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อฝึกฝนการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote สำหรับช่วยเขียนอ้างอิงผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 15 ท่าน