ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา หรือ ตึกกลม และอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.สุชล มัลลิกะมาลย์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จำนวน ๑๒ ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา หรือ ตึกกลม และอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการออกแบบของอาจารย์อมร ศรีวงศ์ เพื่อศึกษาพัฒนาการของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๒๐ โดย ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คุณไพรัตน์ ศิริเกียรติ์ดำรงค์ หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม คุณอภิชา พรหมแสง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และคุณอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ นำชมและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร