ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การใช้เครื่องมือช่วยเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับเต็มด้วย Unpaywall & EZProxy Redirect รุ่นที่ 3"

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ "การใช้เครื่องมือช่วยเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับเต็มด้วย Unpaywall & EZProxy Redirect รุ่นที่ 3" วิทยากรโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เพื่อแนะนำการใช้ Browser Extension ช่วยเข้าถึงบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูล Open Access หรือฐานข้อมูลที่สถาบันบอกรับ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 16 ท่าน