ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2566)

อบรม เรื่อง “การจัดทำรายงานสถิติสำหรับเว็บไซต์“

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยาย "การจัดทำรายงานสถิติสำหรับเว็บไซต์" เพื่อเป็นแนวทางในการนำข้อมูลสถิติในหน่วยงาน สามารถนำเสนอในรูปแบบรายงานบนเว็บไซต์ โดยผ่านขั้นตอนกระบวนการรวบรวม คัดกรอง กำหนดรูปแบบ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งสนับสนุนการทำ Digital Transformation ภายในหน่วยงาน ให้กับบุคลากรงานบริหาร และ งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จำนวน 7 ท่าน เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ตึกฟิสิกส์