ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2566)

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ และวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข