ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ สร้างแผนผัง 3 มิติ ด้วย Icograms รุ่นที่ 4 วิทยากรโดย คุณเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อฝึกออกแบบและสร้างแผนผังหรือ Process ของกระบวนงาน ที่สวยงาม ใช้งานง่าย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 10 ท่าน