ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2566)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือแก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง, โรงเรียนบ้านสันวิไล, โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, โรงเรียนบ้านสันติสุข, โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน และโรงเรียนบ้านห้วยหมากขนุน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน