ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,300 เล่ม แก่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนสำหรับดำเนินกิจกรรม ‘ทุกคนอ่านพร้อมกัน เพื่อพัฒนาการอ่านออก สู่การอ่านขั้นสูง’ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน