ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2566)

โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น รุ่นที่ 2”

วันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวนุชสรา บุญครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมการพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชา/กลุ่มสาขา/ศูนย์/งาน เพื่อนำเสนอเทคนิคการพัฒนา Application ด้วย Low Code มาช่วยพัฒนาระบบและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อลดเวลา ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสนับสนุนการทำ Digital Transformation ภายในหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ตึกฟิสิกส์