ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2566)

บรรยายและฝึกอบรมหัวข้อ การออกแบบอินโฟกราฟิก (Canva) ประกอบรายวิชา SCPL391 การสื่อสารวิทยาศาสตร์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายเฉลิมพันธุ์ ตาทิพย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมหัวข้อ การออกแบบอินโฟกราฟิก (Canva) ประกอบรายวิชา SCPL391 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ และภาควิชาอื่น ๆ จำนวน 75 คน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet