ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2566)

กิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Image by Adobe Firefly & Microsoft Designer

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดกิจกรรมในรูปแบบ Hybrid หัวข้อ Generative AI Series: Text to Image by Adobe Firefly & Microsoft Designer วิทยากรโดย คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคสลุข เพื่อประยุกต์ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานออกแบบกราฟิก และตกแต่งแก้ไขภาพ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30 ท่าน