ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2557

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ธ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web"

13.00-16.00 P114
26 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ตัวแทนจากกลุ่มอาสาวิทยา มหิดล (อัศวินโต๊ะกลม)

- P102
24 ธ.ค. 57

งานสังสรรค์เลี้ยงปีใหม่ 2558

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบนิตยสาร
จากบริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด

- P102
6 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
จากบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

- P102
1 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนสหมิตรพิทยา หมู่ 7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

- P102
1 ธ.ค. 57

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย

08.30-16.45 สำนักวิทยบริการฯ ราชมงคลกรุงเทพ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 พ.ย. 57

บรรยายเรื่อง "การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง"

- สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
28 พ.ย. 57

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web

13.30 - 16.30 P114
27 พ.ย. 57

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 (English Version) รุ่นที่ 8

09.30-12.00 P114
26 พ.ย. 57

อบรมวิธีการตรวจสอบวารสารตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก

09.15-15.00 P114
18 พ.ย. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ How to use SciVal - The Research Performance Evaluation & Benchmarking Tool

13.30-15.30 P114
11 พ.ย. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่่ตัวแทนนิสิตจากภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- P102
5 พ.ย. 57

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557

- คณะวิทยาศาสตร์
3 พ.ย. 57

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การคัดเลือกวารสารวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ และปลอดภัย

13.30-15.30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ตัวแทนจากโครงการจัดตั้งห้องสมุดวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปบริการให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาเขต

- P102
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 57

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

- ประเทศมาเลเซีย
29 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือจากนิสิตกลุ่มจิตอาสา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

- P102
24 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่กลุ่มตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- P102
21 ต.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ต.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reaxys จากบริษัท Elsevier

10.00-12.00 P114
15 ต.ค. 57

Library Promotion

-  AIT
10 ต.ค. 57

บรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal”

- สกว. 
6 ต.ค. 57

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของ มจพ. และดัชนีคุณภาพวารสารทางวิชาการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ปรับปรุงโฉมใหม่ )

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ก.ย. 57

SciFinder Training and Workshop (English Version)

13.30-15.30 P114
25 ก.ย. 57

ผลรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557

- มหาวิทยาลัยมหิดล
22 ก.ย. 57

R2R Expo 2014 

- อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
17 ก.ย. 57

งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน "มุทิตาวิทยา 57" ประจำปี 2557 

- ตึกกลม
2-4 ก.ย. 57

mini BookFair

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 ก.ย. 57

บรรณารักษ์และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สมาชิกใหม่จาก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 57

ผศ. ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ประจำงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเยี่ยมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 ส.ค. 57

งาน Open House ประจำปี 2557 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25,28 ส.ค. 57

บรรยายรายวิชา SCID518 :  Generic Skills in Science Research

- P114
18 ส.ค. 57

บรรยายพิเศษ "Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire Research Workflow"

13.30-16.00 P114
8 ส.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ส.ค. 57

อบรมการใช้ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้น สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

10.45-12.00 P114
2 ส.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2557

- อ.สามพราน จ.นครปฐม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24 ก.ค. 57

นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 ก.ค. 57

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิชาการ”

13.:00-16.00 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
9 ก.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ "95 ปี อาจารย์สตางค์"

10.00-12.00 คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.ค. 57

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเยี่ยมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ก.ค. 57

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้บริการด้วยใจ : Service Mind"

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1-8 ก.ค. 57

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ "อาจารย์สตางค์ ในความทรงจำ"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 57

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรยาย "การใช้โปรแกรม Photoshop" ประกอบวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 พ.ค. 57

ร่วมเสวนา เรื่อง "How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?"
ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

- โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
22 พ.ค. 57

บรรยายและสาธิต ในหัวข้อ How Springer Protocols & Springer Materials help in research work

13.30-15.30 K102
20 พ.ค. 57

บรรยาย Special Problems in Biology : SCBI 400 หัวข้อ วิธีการสืบค้นรายงานผลการวิจัย

13.00-15.30 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
19 พ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากมูลนิธิสันติสุขชาวไทย ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และ ตัวแทนจากสมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ห้องสมุดรังไหม

- P116
7, 14, 21 พ.ค. 57

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขจัดกิจกรรม Book Shopping Day ณ ร้านหนังสือ Booknet, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ร้าน PB for Books

- ร้านหนังสือชั้นนำ
6 พ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวัสดุประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณเสกสรร วรรณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

- P116
2 พ.ค. 57

ตัวแทนศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปมอบหนังสือธรรมะ
ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

- โรงพยาบาลสงฆ์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- P116
25 เม.ย. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ 3 โรงเรียน

- -
4 เม.ย. 57

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 มี.ค. 57

กิจกรรม "วันปล่อยหนังสือ" ครั้งที่ 1

- บริเวณทางเข้าชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
25 มี.ค. 57

เป็นวิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
หัวข้อ "รู้ทันวารสารวิชาการและภัยเงียบ Open Access กับการสืบค้นตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์"

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 มี.ค. 57

คณะครู บรรณารักษ์ และนักประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 มี.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศจัดกิจกรรมบรรยาย Google Apps for Education @MUSC

- คณะวิทยาศาสตร์
5 มี.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ห้องสมุดเครือข่ายพญาไทของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 แห่ง
ได้มอบปฏิทินปี 2557 และสมุดบันทึก ให้แก่อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ตามโครงการรับบริจาคปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก

- P116
4 มี.ค. 57

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF)

09.30-11.30 P114
มี.ค. 57

นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในโอกาสครอบรอบ 42 ปี วันเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ กองบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.ปทุมธานี

- P116
25 ก.พ. 57

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 49

13.30-16.30 P114
21 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปทำบุญถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย
ให้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หรือ วัดมหาธาตุ ณ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
18 ก.พ. 57

คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่  จาก ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
18 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

- P116
17 ก.พ. 57

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ "I AM ฉัน (จะ) เป็น"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบแผ่น CD/DVD
ให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

- P116
5 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือหนังสือด้านจิตวิทยาประยุกต์
จาก บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด (Damrong Pinkoon Co.,Ltd)

- P116
4 ก.พ. 57

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

13.00-16.00 P114
3 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับปฏิทินใหม่ 2557 และสมุดบันทึกประจำวันปีใหม่และปีเก่า
จาก บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

- P116
3 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปรับมอบคืนกล่องบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกประจำวัน ที่ห้องสมุดเครือข่ายพญาไทของมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 3 แห่ง

- -
Feb 5-7, 2014

2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) : "OPEN ACCESS JOURNALS : QUANTITY VS QUALITY"

- S31 Sukhumvit Hotel
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับปฏิทินใหม่ 2557 และสมุดบันทึกประจำวันปีใหม่และปีเก่า
จาก บริษัท เบเจอร์ บี.กริม ประเทศไทย จำกัด
และมอบหนังสือและวารสารพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ต.เหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

- P116
31 ม.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

- PR422
30 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารพร้อมสื่อการศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

- P116
28,30 ม.ค. 57

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

13.00-16.00 P114
28 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ และแบบแขวน พร้อมสมุดบันทึกประจำวัน
จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
22 ม.ค. 57

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access"
จัดโดยหน่วยสนับสนุนงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- มหาวิทยาลัยนเรศวร์
22 ม.ค. 57

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ม.ค. 57

อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20-21 ม.ค. 57

ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่วนวังจันทน์
20 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์อันเป็นประโยชน์
ให้แก่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

- P116
11 ม.ค. 57

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ตอน Science Kids

8.00-17.00 คณะวิทยาศาสตร์
9-10 ม.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมการกำหนด Functional Competency ของบุคลากรในวิชาชีพสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล

8 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

- P116
7 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือชุดพระไตรปิฎก และหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ
จาก สถานฑูตสิงคโปร์ (Embassy of the Republic of Singapore)

- P116

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546