ภาพข่าวและกิจกรรม ปี 2557

วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 ธ.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web"

13.00-16.00 P114
26 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ตัวแทนจากกลุ่มอาสาวิทยา มหิดล (อัศวินโต๊ะกลม)

- P102
24 ธ.ค. 57

งานสังสรรค์เลี้ยงปีใหม่ 2558

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบนิตยสาร
จากบริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด

- P102
6 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
จากบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

- P102
1 ธ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนสหมิตรพิทยา หมู่ 7 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

- P102
1 ธ.ค. 57

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย

08.30-16.45 สำนักวิทยบริการฯ ราชมงคลกรุงเทพ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
28 พ.ย. 57

บรรยายเรื่อง "การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลง"

- สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
28 พ.ย. 57

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลบรรณานุกรมด้วย Endnote Web

13.30 - 16.30 P114
27 พ.ย. 57

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 (English Version) รุ่นที่ 8

09.30-12.00 P114
26 พ.ย. 57

อบรมวิธีการตรวจสอบวารสารตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก

09.15-15.00 P114
18 พ.ย. 57

อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ How to use SciVal - The Research Performance Evaluation & Benchmarking Tool

13.30-15.30 P114
11 พ.ย. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่่ตัวแทนนิสิตจากภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- P102
5 พ.ย. 57

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557

- คณะวิทยาศาสตร์
3 พ.ย. 57

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การคัดเลือกวารสารวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ และปลอดภัย

13.30-15.30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่ตัวแทนจากโครงการจัดตั้งห้องสมุดวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปบริการให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในวิทยาเขต

- P102
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 57

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

- ประเทศมาเลเซีย
29 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือจากนิสิตกลุ่มจิตอาสา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

- P102
24 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์หนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่กลุ่มตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- P102
21 ต.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระครบรอบ 56 ปี

- คณะวิทยาศาสตร์
20 ต.ค. 57

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reaxys จากบริษัท Elsevier

10.00-12.00 P114
15 ต.ค. 57

Library Promotion

-  AIT
10 ต.ค. 57

บรรยายเรื่อง “การประเมินสมรรถนะและความเป็นเลิศในการวิจัยด้วย SciVal”

- สกว. 
6 ต.ค. 57

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของ มจพ. และดัชนีคุณภาพวารสารทางวิชาการ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1 ต.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ปรับปรุงโฉมใหม่ )

- P102
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 ก.ย. 57

SciFinder Training and Workshop (English Version)

13.30-15.30 P114
25 ก.ย. 57

ผลรางวัลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557

- มหาวิทยาลัยมหิดล
22 ก.ย. 57

R2R Expo 2014 

- อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
17 ก.ย. 57

งานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน "มุทิตาวิทยา 57" ประจำปี 2557 

- ตึกกลม
2-4 ก.ย. 57

mini BookFair

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
2 ก.ย. 57

บรรณารักษ์และ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สมาชิกใหม่จาก หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 ส.ค. 57

ผศ. ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ประจำงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเยี่ยมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
27 ส.ค. 57

งาน Open House ประจำปี 2557 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25,28 ส.ค. 57

บรรยายรายวิชา SCID518 :  Generic Skills in Science Research

- P114
18 ส.ค. 57

บรรยายพิเศษ "Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire Research Workflow"

13.30-16.00 P114
8 ส.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- คณะวิทยาศาสตร์
6 ส.ค. 57

อบรมการใช้ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้น สำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี

10.45-12.00 P114
2 ส.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2557

- อ.สามพราน จ.นครปฐม
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
24 ก.ค. 57

นักศึกษาต่างชาติโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 ก.ค. 57

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและผลงานวิชาการ”

13.:00-16.00 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
9 ก.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ "95 ปี อาจารย์สตางค์"

10.00-12.00 คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.ค. 57

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเยี่ยมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ก.ค. 57

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้บริการด้วยใจ : Service Mind"

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1-8 ก.ค. 57

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ "อาจารย์สตางค์ ในความทรงจำ"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 95 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 57

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรยาย "การใช้โปรแกรม Photoshop" ประกอบวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
30 พ.ค. 57

ร่วมเสวนา เรื่อง "How to deal with Predatory Open Access Journals and Publishers?"
ในการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 8

- โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
22 พ.ค. 57

บรรยายและสาธิต ในหัวข้อ How Springer Protocols & Springer Materials help in research work

13.30-15.30 K102
20 พ.ค. 57

บรรยาย Special Problems in Biology : SCBI 400 หัวข้อ วิธีการสืบค้นรายงานผลการวิจัย

13.00-15.30 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
19 พ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุประกอบการศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนจากมูลนิธิสันติสุขชาวไทย ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และ ตัวแทนจากสมาคมคาราวานหนอนหนังสือ ห้องสมุดรังไหม

- P116
7, 14, 21 พ.ค. 57

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขจัดกิจกรรม Book Shopping Day ณ ร้านหนังสือ Booknet, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, ร้าน PB for Books

- ร้านหนังสือชั้นนำ
6 พ.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวัสดุประกอบการศึกษา
ให้แก่ คุณเสกสรร วรรณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

- P116
2 พ.ค. 57

ตัวแทนศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปมอบหนังสือธรรมะ
ให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นธรรมทานแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไป

- โรงพยาบาลสงฆ์
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 เม.ย. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- P116
25 เม.ย. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ 3 โรงเรียน

- -
4 เม.ย. 57

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 มี.ค. 57

กิจกรรม "วันปล่อยหนังสือ" ครั้งที่ 1

- บริเวณทางเข้าชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
25 มี.ค. 57

เป็นวิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
หัวข้อ "รู้ทันวารสารวิชาการและภัยเงียบ Open Access กับการสืบค้นตัวชี้วัดคุณภาพวารสาร และการเลือกวารสารตีพิมพ์"

- คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 มี.ค. 57

คณะครู บรรณารักษ์ และนักประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 มี.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศจัดกิจกรรมบรรยาย Google Apps for Education @MUSC

- คณะวิทยาศาสตร์
5 มี.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ห้องสมุดเครือข่ายพญาไทของมหาวิทยาลัยมหิดล 3 แห่ง
ได้มอบปฏิทินปี 2557 และสมุดบันทึก ให้แก่อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ตามโครงการรับบริจาคปฏิทินปีใหม่และสมุดบันทึก

- P116
4 มี.ค. 57

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์หน่วยเครื่องมือกลาง (CIF)

09.30-11.30 P114
มี.ค. 57

นิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ในโอกาสครอบรอบ 42 ปี วันเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ กองบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.ปทุมธานี

- P116
25 ก.พ. 57

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 49

13.30-16.30 P114
21 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปทำบุญถวายพระไตรปิฎกภาษาไทย
ให้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หรือ วัดมหาธาตุ ณ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
18 ก.พ. 57

คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่  จาก ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
18 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

- P116
17 ก.พ. 57

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ "I AM ฉัน (จะ) เป็น"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
7 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบแผ่น CD/DVD
ให้แก่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

- P116
5 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือหนังสือด้านจิตวิทยาประยุกต์
จาก บริษัท ดำรงค์ พิณคุณ จำกัด (Damrong Pinkoon Co.,Ltd)

- P116
4 ก.พ. 57

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

13.00-16.00 P114
3 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับปฏิทินใหม่ 2557 และสมุดบันทึกประจำวันปีใหม่และปีเก่า
จาก บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

- P116
3 ก.พ. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปรับมอบคืนกล่องบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกประจำวัน ที่ห้องสมุดเครือข่ายพญาไทของมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 3 แห่ง

- -
Feb 5-7, 2014

2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) : "OPEN ACCESS JOURNALS : QUANTITY VS QUALITY"

- S31 Sukhumvit Hotel
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
31 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับปฏิทินใหม่ 2557 และสมุดบันทึกประจำวันปีใหม่และปีเก่า
จาก บริษัท เบเจอร์ บี.กริม ประเทศไทย จำกัด
และมอบหนังสือและวารสารพร้อมสื่ออุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ ต.เหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย

- P116
31 ม.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

- PR422
30 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและวารสารพร้อมสื่อการศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนบ้านแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

- P116
28,30 ม.ค. 57

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Science Illustration

13.00-16.00 P114
28 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ และแบบแขวน พร้อมสมุดบันทึกประจำวัน
จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

- P116
22 ม.ค. 57

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access"
จัดโดยหน่วยสนับสนุนงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- มหาวิทยาลัยนเรศวร์
22 ม.ค. 57

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ม.ค. 57

อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
20-21 ม.ค. 57

ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส่วนวังจันทน์
20 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบสิ่งพิมพ์อันเป็นประโยชน์
ให้แก่ แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

- P116
11 ม.ค. 57

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขร่วมงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ตอน Science Kids

8.00-17.00 คณะวิทยาศาสตร์
9-10 ม.ค. 57

บุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมประชุมการกำหนด Functional Competency ของบุคลากรในวิชาชีพสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล

8 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือและสื่อประกอบการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

- P116
7 ม.ค. 57

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือชุดพระไตรปิฎก และหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ
จาก สถานฑูตสิงคโปร์ (Embassy of the Republic of Singapore)

- P116

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง