ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2557)

บรรยายรายวิชา SCID518 :  Generic Skills in Science Research
หัวข้อ Fast Track to Scientific Databases สำหรับบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
วันที่ 25,28 สิงหาคม 2557ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์