ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

บรรยายเรื่อง ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ข้อควรพิจารณาในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็น Open Access" กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยครั้งที่ 3 จัดโดยหน่วยสนับสนุนงานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 9:00-12:00 น. ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร