ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reaxys จากบริษัท Elsevier
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์