ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤศจิกายน 2557)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 (English Version) รุ่นที่ 8
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์