ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบนิตยสาร WHATCAR? ภาคภาษาไทย ฉบับรายเดือนย้อนหลัง จำนวน 600 เล่ม จากบริษัท โคอินฟินิตี้ จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์นิตยสาร WHATCAR?
ประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และได้รับสิทธิ์จำหน่ายฉบับภาษาไทยอย่างเป็นทางการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์