ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษภาคม 2557)

บรรยายและสาธิต ในหัวข้อ How Springer Protocols & Springer Materials help in research work โดย Dr. William Chiuman (eProduct Manager and Database Expert) จากบริษัท Springer วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล