ภาพข่าวและกิจกรรม (ธันวาคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
จากบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯ
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์