ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาและวิจัย
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30-16.45 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 สำนักวิทยบริการฯ ราชมงคลกรุงเทพ