ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เดินทางไปสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อส่งหนังสือให้แก่โรงเรียนแถบจังหวัดภาคใต้ 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 2) โรงเรียนวัดทุ่งโตนด ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา และ3) โรงเรียนบ้านจือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส (จำนวน 238 ชื่อเรื่อง/589 เล่ม) วันที่ 25 เมษายน 2557