ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือชุดพระไตรปิฎก และหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ จาก สถานฑูตสิงคโปร์ (Embassy of the Republic of Singapore) วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)