ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2557)

บรรยาย "การใช้โปรแกรม Photoshop" ประกอบวิชา SCPL291

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรยาย "การใช้โปรแกรม Photoshop" ประกอบวิชา SCPL291 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วันที่ 30 มิถุนายน - วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง R203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล