ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2557)

บุคลากรงานสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย