ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2557)

อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง การใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลวิชาการเพื่อการสืบค้น วันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 20 ท่าน