ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2557)

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่านมาเยี่ยมห้องสมุดในฐานะศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และลงนามไว้เป็นที่ระลึกแก่ห้องสมุด
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข