ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

คณะผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุดในด้านต่างๆ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข