ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2557)

คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการให้บริการด้วยใจ : Service Mind"
ให้แก่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักหอสมุดกลาง อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ