ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมภาพันธ์ 2557)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 49 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์